Rachunkowość

USŁUGI PODSTAWOWE:

 • prowadzenie ksiąg handlowych, księgi przychodów i rozchodów oraz rozliczeń w formie ryczałtu,
 • prowadzenie rejestrów i rozliczeń VAT,
 • prowadzenie ewidencji wyposażenia, środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,
 • sporządzanie i wysyłanie do właściwego urzędu deklaracji podatkowych oraz plików JPK,
 • konsultacje w prowadzeniu ksiąg oraz z zakresu prawidłowego prowadzenia stosownych ewidencji,

 USŁUGI DODATKOWE:

 • analiza oraz korekty dokumentów lat ubiegłych,
 • sporządzanie bilansów i rachunków zysków i strat,
 • przygotowanie rocznych informacji o dochodach oraz sporządzanie i wysyłanie do właściwego urzędu rocznych deklaracji podatkowych,
 • pomoc przy rejestracji działalności gospodarczej,
 • aktualizacja danych w prowadzeniu działalności,
 • sporządzanie wniosków kredytowych,
 • przygotowywanie dokumentacji do urzędów państwowych i innych placówek
 • sporządzanie biznes planów.

Rozliczenia ZUS

USŁUGI PODSTAWOWE:

 • sporządzanie i przesyłanie do ZUS odpowiednich miesięcznych deklaracji rozliczeniowych,
 • rejestracja i wyrejestrowanie pracowników ZUS.

USŁUGI DODATKOWE:

 • przygotowywanie druków RMUA dla każdego pracownika,
 • asysta i współpraca z klientem przy inspekcjach i kontrolach ZUS,
 • przeprowadzenie korekt deklaracji,
 • rejestracja elektronicznego przekazu rozliczeń ZUS,
 • szkolenie z obsługi programu Płatnik.

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

USŁUGI PODSTAWOWE:

 • sporządzanie i przesyłanie do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych odpowiednich miesięcznych i rocznych deklaracji,
 • sporządzanie rozliczeń z zakresu dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych.

Kadry i Płace

USŁUGI PODSTAWOWE

 • sporządzanie całościowej dokumentacji związanej ze stosunkiem pracy (umowa o pracę, wypowiedzenie warunków płacy i pracy, świadectwo pracy, i in.),
 • prowadzenie pracowniczych teczek osobowych,
 • ewidencjonowanie czasu pracy pracowników (urlopy wypoczynkowe, bezpłatne, szkoleniowe, okolicznościowe oraz inne zwolnienia od pracy),
 • sporządzanie listy płac (naliczanie miesięcznych wynagrodzeń z uwzględnieniem świadczeń zusowskich, nagród, premii, nadgodzin, rozliczanie delegacji służbowych itd.),
 • rozliczanie umów cywilnoprawnych (umowy zlecenia, umowy o dzieło i in.),
 • konsultacje w zakresie refundacji kosztów zatrudnienia osób bezrobotnych.

USŁUGI DODATKOWE:

 • opracowanie kart stanowiska pracy oraz aktów prawa wewnętrznego (regulamin pracy, wynagrodzenia, przyznawania świadczeń socjalnych),
 • konsultacje z zakresu prawa pracy,
 • usługi z zakresu human resources managment (rekrutacja nowych pracowników oceny okresowe pracowników itd.)

 Realizując powyższe usługi współpracujemy z firmą Zewnętrzny Dział Kadr “ANDO”.

BHP i Instalacje Przeciwpożarowe

USŁUGI PODSTAWOWE:

 • przeprowadzenie szkoleń wstępnych ogólnych dla nowo zatrudnionych pracowników (tzw. Instruktażu ogólnego),
 • przeprowadzenie szkoleń okresowych (dla wszystkich rodzajów stanowisk pracy oraz dla pracodawców),
 • kompletowanie dokumentacji powypadkowej zgodnie z przepisami prawa.

USŁUGI DODATKOWE:

 • sporządzanie ocen ryzyka zawodowego dla poszczególnych stanowisk pracy,
 • przygotowanie instrukcji bezpieczeństwa przeciwpożarowego dla budynków i lokali,
 • stały nadzór BHP.